Generalforsamling 2021

Surf og SUP Silkeborg

 

Referat fra skriftlig generalforsamling 2021


Grundet den ekstraordinære situation i 2021 har bestyrelsen valgt at afholde en ”skriftlig” generalforsamling. Alle medlemmer modtager en skriftlig gennemgang af dagsordenspunkterne, og medlemmer kan herefter i 8 dage kommentere disse per mail til info@surf-sup-silkeborg.dk, så vi på den måde bevare medlemsdemokratiet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent.

Irrelevant.

Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

Det har trods udfordringer været et begivenhedsrigt og positivt år for klubben:
Sidste års ”skriftlige” generalforsamling fik kun positive reaktioner fra klubbens medlemmer.
Trænerteamet på 10 afholdte i april standerhejsning på klubbens vegne.
Med Jens som formand og frivillige arbejdsmænd/kvinder fik teamet lavet rullende stativer til vores boards. Godt arbejde.
Trods forsamlingsforbud på 10 gjorde trænerteamet med Lone i spidsen en ihærdig indsat for at nye glade SUP’ere kunne blive frigivet. Ca. 120 kom igennem frigivelsesforløbet.
I april modtog vi den længe ventede trailer. Trailerformanden Jan stod for indretning, så traileren kan transportere 10 boards på sikkert vis. Freddy lavede trailerbund, så vi kan have veste, padler mv. med på trailere. Super slutprodukt !
I maj måned gennemførte klubbens trænere instruktørkursus i DSRF, så de har papir på deres færdigheder.
Klubben har i samarbejde med trænerne, Susanne og Anne Lisbeth, indgået en 2-årig aftale med DSRF (Dansk Surf og Rafting Forbund) om deltagelse i Fri på Vandet. Et projekt for sårbare, der går til SUP en gang ugentligt i sommerhalvåret og mødes om andre aktiviteter i løbet af vinterhalvåret. 10 har deltaget i forløbet, der startede op i juni måned. Tilbagemeldingerne fra deltagerne er meget positive. Der åbnes for nye deltagere igen i maj måned. Klubben har som en del af aftalen modtaget 5 nye boards, padler, veste og våddragter.
I samarbejde med Silkeborg Kommune og Vores Natur afholdte klubben 4 ”Åben-hus”-arrangementer i skolernes sommerferie. Instruktører brugte deres feriedage på, at 200 sommerkåde danskere fik en sjov oplevelse på Silkeborg Langsø. Tak for indsatsen.
Den første klubtur i nyere tid blev en realitet i august måned. På vores Facebook side er en video, der viser noget af de gode oplevelser deltagerne havde. Vi planlægger en lignende klubtur til Endelave i weekenden den 27. – 29. august i år. Så sæt et stort X
Gennem hele sæsonen har trænerteamet stået til rådighed på klubaftener, hvor der har været tilbudt mange forskellige aktiviteter. Det har bl.a. været downwind tur til Resenbro, bølgeridt, Silkeborg Rundt, familiehygge og leg samt masser har ture i Langsø og Ørnsø.
Forårssæsonen blev afsluttet med en sjov og hyggelig klubaften i september med leg og fællesspisning.
I vintersæsonen har Anne Lisbeth med assistance fra Ole Rasmussen brugt mange kræfter på at opgradere klubbens administration fra excel-ark og mail til Holdsport.dk. Derved spares rigtig meget administrativ tid for trænere, der hellere vil være på vandet.
Silkeborg Kommune er os venlig stemt. Dels er der opsat regler for ophold ved Søsportens Hus, som man kan henvise til, hvis der ikke er plads til at komme frem og tilbage mv. Sidst med ikke mindst har kommunen lagt flere fliser ude foran grejboxen, så det er sikkert at køre stativerne med boards ud. TAK.
I sommeren 2020 fik vi spalteplads i Midtjyllands Avis. Skovfogeden og en embedsmand i Silkeborg Kommune besluttede, at det var forbudt at isætte boards ved Østre Bad og Aggerholm i Almind Sø. Dette betød, at vores tur ”Silkeborg Rundt” ikke længere var realistisk. Heldigvis har vi i løbet af vinteren fået en god dialog, og der kommer nu en markering af, hvor det er tilladt at isætte/optage boards både ved Østre Bad og Aggerholm. Dermed er Den blå Silkerute sikret i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Vores klub kan ikke fungere uden ihærdige frivillige, som bidrager positivt og konstruktivt med ideer, arbejde og godt humør. Tusind tak for jeres indsats og kreativitet i et atypisk år.

Tak til vores sponsorer: Nordea Fonden, DGI Foreningspuljen, Surf og Ski i Horsens, Sport 24, Trygfonden og Spar Nord. I har gjort det muligt at vækste så hurtigt.

Til sidst det vigtigste. Jer medlemmer. Tak for jeres tålmodighed og forståelse for, at vi selvfølgelig skal følge gældende Covid19 restriktioner. I har bakket op og været taknemmelige for, at vi i trods udfordringer har kunne dyrke vores passion – SUP.

Vi har et godt fællesskab i klubben. I 2019 sluttede vi på 272 medlemmer og i 2020 sluttede vi på 394 medlemmer. Vi er for 2. år i træk Danmarks største SUP klub.

Vi glæder os til den nye sæson, hvor vi ved, at trænerteamet har mange gode tilbud til jer.


Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet er vedhæftet mailen i en separat fil. Regnskabet er revideret af revisor og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Vi har indtægter for 167.425 kr., hvoraf kontingent og indtægter fra frigivelseskurser udgør 131.850 kr., Fri på Vandet 18.000 kr., arrangementer 15.600 kr. og endelig indtægter v. fællesspisning mv. 1.975 kr.

Udgifter på i alt 144.144 kr., hvoraf den største post er indkøb af trailer, boards og padler for i alt 68.521 kr. Der er anvendt 17.420 kr. til opgradering af grejboxen med bl.a. nye stativer. De øvrige poster kan ses af regnskabet.

Et overskud på 23.281 kr., således vi har en formue på 86.631 kr.

Et meget tilfredsstillende resultat.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse.


Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret.


Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.


Valg af formand.

Peter Kjærulf genopstiller og er valgt ved fredsvalg.


Valg af kasserer.

Christian Hede genopstiller og er valgt ved fredsvalg.


Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Balslev Sørensen
Bo Linde Nissen
Annette Dam
Der alle genopstiller og er valgt ved fredsvalg.


Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

Ingen af de tidligere suppleanter har ønsket genvalg, og vi har ikke modtaget nye kandidater.


Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Freddy Jensen og Poul Olling genopstiller som revisor.
Anne Lisbeth Jensen genopstiller som revisorsuppleant.

Alle er valgt ved fredsvalg.

Eventuelt.

Planlægning af standerhejsning afventer udviklingen i restriktionerne og vil blive opslået på facebook.
Klubtur til Endelave planlagt til weekenden den 27. – 29. august. Se opslag på FB-side. Nærmere info følger.


Formanden takker for en rolig generalforsamling med håb om opbakning til denne alternative form for generalforsamling 😊


_________________
Referat fra generalforsamling i Surf og SUP Silkeborg 25. marts 2019.

1 – Valg af dirigent.

Poul Østerby blev valgt som dirigent.

Indkaldelsen er sket i henhold til reglerne og mindst 3 uger før afholdelsen.

2 – Formandens beretning for 2018. 

Året startede med 12 medlemmer og sluttede med 160 medlemmer. I året er der brugt ressourcer på at søge midler til køb af udstyr. Snakke med de mange nye medlemmer, så alle forhåbentlig har følt sig vel modtaget i klubben. Vi har fået et samarbejde op at stå med Silkeborg Kajakklub og Roklubben om drift af Søsportens Hus. Vi har fik uddannet instruktører i DSRF (Dansk Surf og Rafting Forbund). Mange ressource blev brugt på at lave kursusprogrammet til frigivelseskursus. Vi uddannede egen instruktører og fik de første medlemmer igennem frigivesesforløbet i efteråret.

Årets største udfordring viste sig fra en uventet side: algekrigen. Det viste sig, at det ikke var sundhedsfarligt at surfe. Hvis man fik en tur i søen krævede det blot et hurtigt bad bagefter.

I august og september afholdt vi ”åben hus” sammen med Kajak. Vi fik mange nye medlemmer til ventelisten. Tak til alle jer der bidrog – det kan ses på regnskabet en indtægt på 5.700 kr.

Det største i året var alle de gode klubaftner.

Tak til alle vores sponsorer. Uden jer var vi ikke nået så lang. Tak til Spar Nord Fonden 30.000 kr., Foreningspuljen 25.000 kr., Surf og Ski i Horsens – 2 boards og 2 våddragter mv., KP Entreprenør og brolægning v. Henrik Træholt – 2 boards, Morten Jensen – tømrer arbejde, Joan og Ole Petersen – veste.

Vi har i året afholdt en konkurrence om navn til bygningen, hvor vi opbevarer vores grej. Vindernavnet er: GREJBOXEN og forslagsstiller Lone, der får en flaske i gevinst.

Tak til de mange frivillige. Arbejdsgruppen, der har lagt mange timer i at få klubben til at komme godt fra land. Mange har givet en tørn med, når der skulle gives prøvetimer og laves praktiske prøver. Tak til alle – ingen nævnt ingen glemt.

2019 er i gang og det bliver også begivenhedsrigt:

Vi startede i går, søndag den 24. marts, med den første af 3 søndage, hvor vi har på Silkeborg Højskole får i alt ca. 60 personer igennem den teoretiske del af frigivelsesforløbet samt svømmeprøven.

De skal fra 1. maj sammen med 20 fra sidste år igennem den praktiske del på søen.

Standerhejsning er planlagt til den 30. april.

Charlotte vil også i år tilbyde yoga på SUP og det annonceres på facebook.

Forbundet SUP Tour #2 i årets serie af 5 løb bliver afholdt hos os lørdag den 11. maj. Vi håber, at mange vil deltage.

Vi håber, at vi i 2019 kan etablere flere udvalg, så vi bliver flere hænder til at løfte i flok.

  • Ansvarlig for Grejboxen. Der skal måske ske yderligere tilpasning.
  • Ansvarlige for diverse turer og tirsdags træning. Tirsdags kage? Eller fællesspisning en gang om måneden?
  • Ansvarlig for sikkerhed på søen.
  • Ansvarlig for kurser for medlemmer

Personligt er mit ønske, at vil blive både flere surfere og SUP-ere på søen.

3 – Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse. 

Christian Hede gennemgik regnskabet.

Årets resultat et overskud på 11.510 kr. Et flot overskud, når der samtidig er investeret for 102.605 kr. i nyt grej. Flot med donationer på i alt 82.000 kr.

Egenkapitalen udgør ultimo 2018 kr. 35.473 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4 – Fastsættelse af kontingent. 

Uændret


5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

6 – Valg af formand. 
Peter Kjærulf genopstiller og blev genvalgt.

 

7 – Valg af kasserer. 
Christian Hede genopstiller og blev valgt.

 

 

8 – Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Martin Beck og Anne Lisbeth Leonhard Jensen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen

John Heiberg Andersen genopstiller.

Jesper Have Nielsen og Poul Østerby opstiller til bestyrelsen. Begge blev valgt.

 

 

9 – Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 
Anders Kristensen, Karsten Balslev og Merethe Have Nielsen blev valgt.

 

10 – Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 
Freddy Jensen og Poul Olling valg som revisorer og Anne Lisbeth Leonhard Jensen som revisor suppleant.

 

11 – Eventuelt. 

 

Standerhejsning den 30. april. Nærmere følger på hjemmeside og facebook.

Lillian reklamerede for vinterbadning. Ønsker beklædning på badestigen, da den er meget glat.

Anne Lisbeth orienterede kort om ansøgninger til fonde med ønsket om, at vi i 2019 kan anskaffe Megaboards og boards til børn. Vi har forhåbentlig en ungdomsafdeling i løbet af et par år, hvor der er klubaften for de ældste børn og familiedage for de yngste medlemmer og deres forældre.

Et par af fondsansøgningerne fra sidste år giver pote i år. Vi får 20 svømmeveste fra Tryg Fonden og en hjertestarter. Hjertestarteren bliver opsat medio april.

Lene Andersen reklamerede for Stafet for Livet den 15.-16. juni. Et arrangement, hvor der samles ind til kæftens bekæmpelse. Lene og Karsten håber, at vi kan stille med et hold.

Peter oplyste, at Søsportens Hus ikke kan lejes af private. Kontakt bestyrelsen, hvis et firma er interesseret i et ”sponsorarrangement”. Foreninger kan leje Søsportens Hus.

Silkeborg den 31.03.2019

Referent                                                           Dirigent

Anne Lisbeth Leonhard Jensen                            Poul Østerby