Generalforsamling 2020

 

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 19.03.2020 kl. 18.30 i Søsportens Hus, Sølystvej 111, 8600 Silkeborg

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

11. Eventuelt.

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til

info@surf-sup-silkeborg senest torsdag den 5. marts 2020.

 

Ca. kl. 19.30 serveres lidt pizza samt øl/vand.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen Surf og SUP Silkeborg

 

———————————————————————————————

Generalforsamling 2019

 

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 25.03.2019 kl. 18.30 i Søsportens Hus, Sølystvej 111, 8600 Silkeborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

11. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til

info@surf-sup-silkeborg senest mandag den 11. marts 2019.

 

Ca. kl. 19.30 serveres lidt pizza samt øl/vand.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen Surf og SUP Silkeborg

 

 
 
 

Referat fra generalforsamling i Surf og SUP Silkeborg 25. marts 2019.

 1 – Valg af dirigent.

Poul Østerby blev valgt som dirigent.

Indkaldelsen er sket i henhold til reglerne og mindst 3 uger før afholdelsen.

 
2 – Formandens beretning for 2018. 

Året startede med 12 medlemmer og sluttede med 160 medlemmer. I året er der brugt ressourcer på at søge midler til køb af udstyr. Snakke med de mange nye medlemmer, så alle forhåbentlig har følt sig vel modtaget i klubben. Vi har fået et samarbejde op at stå med Silkeborg Kajakklub og Roklubben om drift af Søsportens Hus. Vi har fik uddannet instruktører i DSRF (Dansk Surf og Rafting Forbund). Mange ressource blev brugt på at lave kursusprogrammet til frigivelseskursus. Vi uddannede egen instruktører og fik de første medlemmer igennem frigivesesforløbet i efteråret.

Årets største udfordring viste sig fra en uventet side: algekrigen. Det viste sig, at det ikke var sundhedsfarligt at surfe. Hvis man fik en tur i søen krævede det blot et hurtigt bad bagefter.

I august og september afholdt vi ”åben hus” sammen med Kajak. Vi fik mange nye medlemmer til ventelisten. Tak til alle jer der bidrog – det kan ses på regnskabet en indtægt på 5.700 kr.

 

Det største i året var alle de gode klubaftner.

 

Tak til alle vores sponsorer. Uden jer var vi ikke nået så lang. Tak til Spar Nord Fonden 30.000 kr., Foreningspuljen 25.000 kr., Surf og Ski i Horsens – 2 boards og 2 våddragter mv., KP Entreprenør og brolægning v. Henrik Træholt – 2 boards, Morten Jensen – tømrer arbejde, Joan og Ole Petersen – veste.

 

Vi har i året afholdt en konkurrence om navn til bygningen, hvor vi opbevarer vores grej. Vindernavnet er: GREJBOXEN og forslagsstiller Lone, der får en flaske i gevinst.

Tak til de mange frivillige. Arbejdsgruppen, der har lagt mange timer i at få klubben til at komme godt fra land. Mange har givet en tørn med, når der skulle gives prøvetimer og laves praktiske prøver. Tak til alle – ingen nævnt ingen glemt.

 

2019 er i gang og det bliver også begivenhedsrigt:

Vi startede i går, søndag den 24. marts, med den første af 3 søndage, hvor vi har på Silkeborg Højskole får i alt ca. 60 personer igennem den teoretiske del af frigivelsesforløbet samt svømmeprøven.

De skal fra 1. maj sammen med 20 fra sidste år igennem den praktiske del på søen.

Standerhejsning er planlagt til den 30. april.

Charlotte vil også i år tilbyde yoga på SUP og det annonceres på facebook.

Forbundet SUP Tour #2 i årets serie af 5 løb bliver afholdt hos os lørdag den 11. maj. Vi håber, at mange vil deltage.

Vi håber, at vi i 2019 kan etablere flere udvalg, så vi bliver flere hænder til at løfte i flok.

  • Ansvarlig for Grejboxen. Der skal måske ske yderligere tilpasning.
  • Ansvarlige for diverse turer og tirsdags træning. Tirsdags kage? Eller fællesspisning en gang om måneden?
  • Ansvarlig for sikkerhed på søen.
  • Ansvarlig for kurser for medlemmer

Personligt er mit ønske, at vil blive både flere surfere og SUP-ere på søen.

 


3 – Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse. 

Christian Hede gennemgik regnskabet.

Årets resultat et overskud på 11.510 kr. Et flot overskud, når der samtidig er investeret for 102.605 kr. i nyt grej. Flot med donationer på i alt 82.000 kr.

Egenkapitalen udgør ultimo 2018 kr. 35.473 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.


4 – Fastsættelse af kontingent. 

Uændret


5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

6 – Valg af formand. 
Peter Kjærulf genopstiller og blev genvalgt.

 

7 – Valg af kasserer. 
Christian Hede genopstiller og blev valgt.

 

 

8 – Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Martin Beck og Anne Lisbeth Leonhard Jensen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen

John Heiberg Andersen genopstiller.

Jesper Have Nielsen og Poul Østerby opstiller til bestyrelsen. Begge blev valgt.

 

 

9 – Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 
Anders Kristensen, Karsten Balslev og Merethe Have Nielsen blev valgt.

 

 

10 – Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 
Freddy Jensen og Poul Olling valg som revisorer og Anne Lisbeth Leonhard Jensen som revisor suppleant.

 

 

11 – Eventuelt. 

Standerhejsning den 30. april. Nærmere følger på hjemmeside og facebook.

Lillian reklamerede for vinterbadning. Ønsker beklædning på badestigen, da den er meget glat.

 

Anne Lisbeth orienterede kort om ansøgninger til fonde med ønsket om, at vi i 2019 kan anskaffe Megaboards og boards til børn. Vi har forhåbentlig en ungdomsafdeling i løbet af et par år, hvor der er klubaften for de ældste børn og familiedage for de yngste medlemmer og deres forældre.

Et par af fondsansøgningerne fra sidste år giver pote i år. Vi får 20 svømmeveste fra Tryg Fonden og en hjertestarter. Hjertestarteren bliver opsat medio april.

Lene Andersen reklamerede for Stafet for Livet den 15.-16. juni. Et arrangement, hvor der samles ind til kæftens bekæmpelse. Lene og Karsten håber, at vi kan stille med et hold.

Peter oplyste, at Søsportens Hus ikke kan lejes af private. Kontakt bestyrelsen, hvis et firma er interesseret i et ”sponsorarrangement”. Foreninger kan leje Søsportens Hus.

 

 

Silkeborg den 31.03.2019

 

 

Referent                                                           Dirigent

Anne Lisbeth Leonhard Jensen                            Poul Østerby