Surf og SUP Silkeborg Generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 8.4.2024 kl. 18.30 i Søsportens Hus, Sølystvej 111, 8600 Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til

info@surf-sup-silkeborg.dk senest mandag den 25. marts 2024.

Ca. kl. 19.30 serveres et let traktement samt øl/vand. Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig spisning via holdsport eller info@surf-sup-silkeborg.dk senest fredag den 5. april kl. 12.

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Surf og SUP Silkeborg

Arkiv

Generalforsamling 27/2 2023 Referat

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
Carsten Balslev blev foreslået og valgt. Carsten konstaterede at
generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne, og derfor
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
Formanden Peter Kjærulf aflagde beretningen på bestyrelsens vegne:
Året 2022 var også et år med mange aktiviteter – uden covid19 regler.
Sidste års generalforsamling var den første fysiske efter 2 år med ”skriftlige
generalforsamlinger”. Formanden mente at erindre, at maden til
generalforsamlingen var fortrinlig.
Vi afholdte et velbesøgt Standerhejsning i april, hvor der blev trakteret med
grillpølser mm. Standerhejsningen markerede sæsonstarten og dermed ugentlige
klubaftner. I 2022 blev starttidspunktet rykket fra kl. 17 til 17.30 i forventning om, at
flere kunne deltage. Der er dog ikke et klar billede af, at det har betydet flere
medlemmer på klubaftner.
I løbet af foråret afholdte Maria 2 familieworkshops med stor succes. Der blev grinet
og leget til den store guldmedalje.
Fri på Vandet var en aktivitet, der var i gang hele året. I vinterhalvåret med gåture,
og i sommersæsonen har deltagerne været på søen torsdag formiddage. Susanne og
Anne Lisbeth fik i 2022 god hjælp til denne aktivitet af Karl og Hanne.
I sæsonen blev afholdt 8 frigivelseskurser og 2 teorikurser.
Vi afholdte 7 betalingsevent – og havde en travl august, hvor 4 events blev afholdt.
Det helt store event var Silkeborg Outdoor Festival, der fandt sted første weekend i
september. Om fredagen var ca. 150 skoleelever på søen og i løbet af lørdag og
søndag kom ca. 100 gæster til vandmekkaet (ved Søsportens Hus) og prøvede SUP
samt hyggede med bål, kager osv. Lone var koordinator på dette store event. Ca. 30
medlemmer var frivillige hjælpere til arrangementet.

I august og september testede vi ideen: Siesta SUP – Ideen har været at lave et
tilbud til alle interesserede (ikke kun seniorer) medlemmer med fælles ture i midt på
dagen.
Endelig har vi haft en event for Ungeguiden, der er et tilbud til unge mennesker, der
er usikre på, hvad de vil og er tilknyttet rådgivning hos kommunen.
Vi har afholdt 2 fællesspisninger (juni og september), og der er heldigvis mange
medlemmer, der støtter op om denne aktivitet – eller også ved de, at Joan og Lene
laver fortrinlig mad.
I vinteren har bestyrelsen godkendt flere ændringer:
Frigivelseskurset forenkles. Den praktiske del forbliver uændret. Den teoretiske del
bliver et selvstudie.
Klubreglerne er forenklet og suppleres nu af Generelt om Sikkerhed på SUP. Alle
medlemmer bliver inden sæsonstart 2023 orienteret om disse ændringer.
I klubben er vi nu 9 instruktører: Lone, Jan, Jens, René, Maria, Susanne, Christian,
Anne Lisbeth og Peter.
Vi får i 2023 en ny kategori af hjælpere – nemlig SUP Guides. SUP Guides er ikke
uddannede instruktører. De er turguides, der er habile SUP-ere. De deltager på lige
fod med instruktører i førstehjælps-kursus i april.
Bestyrelsen består pt. af Christian, Bo, Annette, Carsten og Peter.
Ved årsskiftet var vi 440 medlemmer.
Tak til instruktører, bestyrelse, frivillige hjælpere og medlemmer uden jer – ingen
forening.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Christian gennemgik regnskabet.
Samlede indtægter på 192.693 kr., hvoraf kontingent udgør 118.681 kr. og
frigivelseskurser udgør 20.664 kr.
Udgifterne blev på 122.818 kr., hvor den største post er køb af board mv. for 39.118
kr.
Overskuddet blev på 69.875 kr. og egenkapitalen er 282.341 kr., hvilket indestår på
konto i Spar Nord.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag.

6. Valg af formand.
Peter Kjærulf modtog genvalg og blev valgt.

7. Valg af kasserer.
Christian Hede modtog genvalg og blev valgt.

8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Carsten Balslev, Annette Dam og Bo Linde modtog genvalg og blev valgt.

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
Jan Bjerg modtog genvalg og blev valgt.
Frank Hessel blev ligeledes valgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
Freddy Jensen modtog genvalg som revisor og blev genvalgt.
Jette Nørgaard modtog genvalg som revisorsuppleant og blev genvalgt.

11. Eventuelt.
Carsten oplyste, at alt kan drøftes under eventuelt men ikke besluttes.
Lone foreslog, at de penge, der var tjent på Silkeborg Outdoor Festival, blev brugt til outdoor ting. Derfor foreslog hun indkøb af et bålfad, så der kan hygges med bål til klubaftner og lign. Hun havde rigtig gode erfaringer med hygge og bålfad til Silkeborg Outdoor Festival.

Lone foreslog også indkøb af en Yogastjerne. Det er en oppustelig ”søstjerne” som 8
boards kan bindes til og instruktøren kan stå i midten og undervise i yoga.
Peter uddelte trøjer til klubbens nye SUP GUIDES: Karl, Hanne, Louise, Frank og Preben.

Carsten takkede for en god generalforsamling.

Referent: Anne Lisbeth Jensen
Godkendt af dirigent: Carsten Balslev

Surf og SUP Silkeborg Generalforsamling 2023


Der indkaldes til generalforsamling mandag den 27.03.2022 kl. 18.30 i
Søsportens Hus, Sølystvej 111, 8600 Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til
info@surf-sup-silkeborg senest mandag den 13. marts 2022.
Ca. kl. 19.30 serveres et let traktement samt øl/vand. Af hensyn til planlægning bedes
du tilmelde dig spisning via info@surf-sup-silkeborg.dk senest fredag den 24. marts
kl. 12.
Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Surf og SUP Silkeborg

Referat af generalforsamling afholdt onsdag den 23.03.2022.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Carsten Balslev valg. Carsten konstaterede, at generalforsamlingen og

dagsordenen følger vedtægterne mht. indkaldelse og indhold.

2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

Formanden Peter Kjærulf aflagde beretning.

Igen et år, hvor starten var præget af corona. Vi afholdte for anden gang en

”skriftlig” generalforsamling.

Sædvanen tro afholdte vi i april standerhejsning med fin opbakning.

Vi havde fra maj til oktober klubaftner hver tirsdag, hvor der var ture med

deltagelse af instruktører. Vi har haft fællesspisning til klubaftener i sæsonen

et par gange med flot fremmøde.

I sommerhalvåret sørgede René og Klaus for spændende og udfordrende

tekniktræning om onsdagen.

Vi har afholdt frigivelseskurser både den praktiske og delvis den teoretiske

del, så vi nu er 450 medlemmer. Vi har næste 55 medlemmer, der mangler

den teoretiske del af frigivelseskurset grundet corona-restriktionerne. De får

selvfølgelig tilbudt kurset i 2022.

Vi er fortsat attraktive, da vi har 170 på venteliste til frigivelseskursus.

Vi er 10 instruktører. En særlig tak skal lyde til Klaus, der har valgt at tage en

”time out” i år efter en stor indsats på teknikholdet. Vi har 2 nye unge

instruktører Rasmus og Christian. Velkommen til Jer.

I september deltog vi med 30 medlemmer i Silkeborg Outdoor Festival.

Denne indsats indbragte 10.000 kr., der p.t. er reserveret til sauna.

Samme weekend drog 5 medlemmer til Hvide Sande for at deltage i SUP

Toru #3. Alle gennemførte på forskellig vis indenfor tidsgrænsen. Anne

Lisbeth blev nr. 3 i hendes aldersgruppe.

Klubben var i oktober vært ved SUP Tour #5. Vi havde 10 medlemmer med i

Social Run under SUP Touren på 5 km. Jan og Anne Lisbeth deltog i selve

SUP Touren på ca. 15 km. Anne Lisbeth gentog succesen og blev igen nr. 3 i

hendes aldersgruppe.

Klubben fik megen ros for arrangementet. Begejstringen ville ingen ende tage

for middagen, som der var 40 billetter til om aftenen. Lene og Joan var

primusmotorer i kreeringen af den fantastiske 3 retters menu.

Til slut skal lyde en kæmpe tak for indsatsen i året til instruktørerne, og alle I

andre, der har gjort en indsats for klubben i løbet af sæsonen. Jeres hjælp

gør en stor forskel.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Christian Hede fremlagde regnskabet for 2022. Vi realiserede et overskud på

125.000 kr. og har en egenkapital på 212.000 kr. Tilgodehavende på 16.633

kr. vedr. periodiseringer over årsskiftet og er indgået på vores konto.

Regnskabet er tilfredsstillende, og vi har en god buffer til udskiftning af grej,

når det bliver nødvendigt. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

6. Valg af formand.

Peter Kjærulf genvalgt.

7. Valg af kasserer.

Christian Hede genvalgt.

8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Balslev, Annette Dam og Bo Linde blev alle genvalgt.

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

Anders Kristensen genvalgt som suppleant og Jan Bjerg er nyvalgt som

suppleant.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Freddy Jensen genvalgt som revisor og Jette Sand Øjerson Nørgaard valgt

som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Vi er blevet kontaktet af Nordisk Film. De vil måske bruge vores lokalitet og

udstyr i et afsnit med Guruen (Simon Kvam).

 

Silkeborg Outdoor Festival har anmodet om møde, så vi kan drøfte et evt.

samarbejde også i 2023. Lone oplyste, at det havde været mega sjovt at

være frivillig os samtidig bidrage til klubben. Der var rigtig gode goodiebags til

hjælperne og god forplejning for de 8 timers hjælp.

Peter og Anne Lisbeth har i dag haft møde med repræsentant for Outdoor

Sekretariatet i Silkeborg Kommune. Vi drøftede bl.a. mulighederne for sauna.

Processen er, at vi først skal have godkendelse til opsætning af sauna i

vinterhalvåret (oktober til april). Dernæst skal vi have midler til en investering

på ca. 80.000 kr. samt løbende drift. Kommunen har tidligere beregnet, at det

koster 100.000 kr. i el at have saunaen tæt i hele vinterhalvåret. Det var med

tidligere el-priser! Derfor skal der være medlemmer, der er ansvarlige for

tænd/sluk af sauna. Der er ikke ressourcer i bestyrelsen til at arbejde på

projektet, men brænder du som medlem for sauna, hjælper vi gerne med

kommunikation til klubbens medlemmer. Der kan hentes information i Bryrup

og Virklund for vurdering af, om hvordan de drifter en sauna. Kommunen

tilbyder at flytte saunaen og opbevare den i sommerhalvåret.

Klubben har i 40 års fødselsdag i år.

Lene og Joan forslog en aktivitet med SUP og solopgang efterfulgt af brunch.

Flere deltagere synes, at det lød vældig interessant.

Der blev spurgt til arrangementer. Peter oplyste, at vi ikke annoncerer med

arrangementer. Vi bliver typisk kontaktet af personer fra medlemmers

netværk. Processen er, at aftale pris og tidspunkt og dernæst undersøge om,

vi har ledige instruktører.

Susanne og Anne Lisbeth har aktiviteten Fri På Vandet, hvor der er gåture i

vinterhalvåret og SUP i sommerhalvåret. Deltagerne er medlemmer, der er

eller har været sårbare grundet stress, depression eller andet. Nogle af

medlemmerne har være sygemeldt i kortere tid og arbejde fuld tid igen, nogle

er fleksjobbere og andre er førtidspensionister. Fri på Vandet er et fællesskab

med fokus på friheden i naturen og på vandet – hvor det er tilladt og helt

normalt, at deltagerne kan blive hurtigere udtrættet. Vi har brug for assistance

efter påske torsdage kl. 10-12 og til juli, da Susanne bliver indisponibel i en

periode. Opgaverne består af hjælp på søen, så deltagere, der bliver hurtig

udtrættet, kan følges hjem. Hjælp til transport og rengøring af boards, så

deltagerne kan samle kræfter til hjemturen.

Jette Sand Øjerson Nørgaard tilbød sin hjælp på søen. TAK.

 

Kontakt Anne Lisbeth, hvis du er har kræfter til at løfte boards og kan hjælpe

enkelte formiddage om torsdagen formiddage.

Peter takkede Lene, Joan og Sandie for endnu engang at bidrage med

lækker mad.

Carsten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

Referent Anne Lisbeth

Godkendt af dirigent Carsten Balslev

Herunder referater fra tidligere

Referat fra skriftlig generalforsamling 2021


Grundet den ekstraordinære situation i 2021 har bestyrelsen valgt at afholde en ”skriftlig” generalforsamling. Alle medlemmer modtager en skriftlig gennemgang af dagsordenspunkterne, og medlemmer kan herefter i 8 dage kommentere disse per mail til info@surf-sup-silkeborg.dk, så vi på den måde bevare medlemsdemokratiet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent.

Irrelevant.

Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

Det har trods udfordringer været et begivenhedsrigt og positivt år for klubben:
Sidste års ”skriftlige” generalforsamling fik kun positive reaktioner fra klubbens medlemmer.
Trænerteamet på 10 afholdte i april standerhejsning på klubbens vegne.
Med Jens som formand og frivillige arbejdsmænd/kvinder fik teamet lavet rullende stativer til vores boards. Godt arbejde.
Trods forsamlingsforbud på 10 gjorde trænerteamet med Lone i spidsen en ihærdig indsat for at nye glade SUP’ere kunne blive frigivet. Ca. 120 kom igennem frigivelsesforløbet.
I april modtog vi den længe ventede trailer. Trailerformanden Jan stod for indretning, så traileren kan transportere 10 boards på sikkert vis. Freddy lavede trailerbund, så vi kan have veste, padler mv. med på trailere. Super slutprodukt !
I maj måned gennemførte klubbens trænere instruktørkursus i DSRF, så de har papir på deres færdigheder.
Klubben har i samarbejde med trænerne, Susanne og Anne Lisbeth, indgået en 2-årig aftale med DSRF (Dansk Surf og Rafting Forbund) om deltagelse i Fri på Vandet. Et projekt for sårbare, der går til SUP en gang ugentligt i sommerhalvåret og mødes om andre aktiviteter i løbet af vinterhalvåret. 10 har deltaget i forløbet, der startede op i juni måned. Tilbagemeldingerne fra deltagerne er meget positive. Der åbnes for nye deltagere igen i maj måned. Klubben har som en del af aftalen modtaget 5 nye boards, padler, veste og våddragter.
I samarbejde med Silkeborg Kommune og Vores Natur afholdte klubben 4 ”Åben-hus”-arrangementer i skolernes sommerferie. Instruktører brugte deres feriedage på, at 200 sommerkåde danskere fik en sjov oplevelse på Silkeborg Langsø. Tak for indsatsen.
Den første klubtur i nyere tid blev en realitet i august måned. På vores Facebook side er en video, der viser noget af de gode oplevelser deltagerne havde. Vi planlægger en lignende klubtur til Endelave i weekenden den 27. – 29. august i år. Så sæt et stort X
Gennem hele sæsonen har trænerteamet stået til rådighed på klubaftener, hvor der har været tilbudt mange forskellige aktiviteter. Det har bl.a. været downwind tur til Resenbro, bølgeridt, Silkeborg Rundt, familiehygge og leg samt masser har ture i Langsø og Ørnsø.
Forårssæsonen blev afsluttet med en sjov og hyggelig klubaften i september med leg og fællesspisning.
I vintersæsonen har Anne Lisbeth med assistance fra Ole Rasmussen brugt mange kræfter på at opgradere klubbens administration fra excel-ark og mail til Holdsport.dk. Derved spares rigtig meget administrativ tid for trænere, der hellere vil være på vandet.
Silkeborg Kommune er os venlig stemt. Dels er der opsat regler for ophold ved Søsportens Hus, som man kan henvise til, hvis der ikke er plads til at komme frem og tilbage mv. Sidst med ikke mindst har kommunen lagt flere fliser ude foran grejboxen, så det er sikkert at køre stativerne med boards ud. TAK.
I sommeren 2020 fik vi spalteplads i Midtjyllands Avis. Skovfogeden og en embedsmand i Silkeborg Kommune besluttede, at det var forbudt at isætte boards ved Østre Bad og Aggerholm i Almind Sø. Dette betød, at vores tur ”Silkeborg Rundt” ikke længere var realistisk. Heldigvis har vi i løbet af vinteren fået en god dialog, og der kommer nu en markering af, hvor det er tilladt at isætte/optage boards både ved Østre Bad og Aggerholm. Dermed er Den blå Silkerute sikret i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Vores klub kan ikke fungere uden ihærdige frivillige, som bidrager positivt og konstruktivt med ideer, arbejde og godt humør. Tusind tak for jeres indsats og kreativitet i et atypisk år.

Tak til vores sponsorer: Nordea Fonden, DGI Foreningspuljen, Surf og Ski i Horsens, Sport 24, Trygfonden og Spar Nord. I har gjort det muligt at vækste så hurtigt.

Til sidst det vigtigste. Jer medlemmer. Tak for jeres tålmodighed og forståelse for, at vi selvfølgelig skal følge gældende Covid19 restriktioner. I har bakket op og været taknemmelige for, at vi i trods udfordringer har kunne dyrke vores passion – SUP.

Vi har et godt fællesskab i klubben. I 2019 sluttede vi på 272 medlemmer og i 2020 sluttede vi på 394 medlemmer. Vi er for 2. år i træk Danmarks største SUP klub.

Vi glæder os til den nye sæson, hvor vi ved, at trænerteamet har mange gode tilbud til jer.


Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet er vedhæftet mailen i en separat fil. Regnskabet er revideret af revisor og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Vi har indtægter for 167.425 kr., hvoraf kontingent og indtægter fra frigivelseskurser udgør 131.850 kr., Fri på Vandet 18.000 kr., arrangementer 15.600 kr. og endelig indtægter v. fællesspisning mv. 1.975 kr.

Udgifter på i alt 144.144 kr., hvoraf den største post er indkøb af trailer, boards og padler for i alt 68.521 kr. Der er anvendt 17.420 kr. til opgradering af grejboxen med bl.a. nye stativer. De øvrige poster kan ses af regnskabet.

Et overskud på 23.281 kr., således vi har en formue på 86.631 kr.

Et meget tilfredsstillende resultat.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse.


Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter uændret.


Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.


Valg af formand.

Peter Kjærulf genopstiller og er valgt ved fredsvalg.


Valg af kasserer.

Christian Hede genopstiller og er valgt ved fredsvalg.


Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Balslev Sørensen
Bo Linde Nissen
Annette Dam
Der alle genopstiller og er valgt ved fredsvalg.


Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

Ingen af de tidligere suppleanter har ønsket genvalg, og vi har ikke modtaget nye kandidater.


Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Freddy Jensen og Poul Olling genopstiller som revisor.
Anne Lisbeth Jensen genopstiller som revisorsuppleant.

Alle er valgt ved fredsvalg.

Eventuelt.

Planlægning af standerhejsning afventer udviklingen i restriktionerne og vil blive opslået på facebook.
Klubtur til Endelave planlagt til weekenden den 27. – 29. august. Se opslag på FB-side. Nærmere info følger.


Formanden takker for en rolig generalforsamling med håb om opbakning til denne alternative form for generalforsamling 😊


_________________
Referat fra generalforsamling i Surf og SUP Silkeborg 25. marts 2019.

1 – Valg af dirigent.

Poul Østerby blev valgt som dirigent.

Indkaldelsen er sket i henhold til reglerne og mindst 3 uger før afholdelsen.

2 – Formandens beretning for 2018. 

Året startede med 12 medlemmer og sluttede med 160 medlemmer. I året er der brugt ressourcer på at søge midler til køb af udstyr. Snakke med de mange nye medlemmer, så alle forhåbentlig har følt sig vel modtaget i klubben. Vi har fået et samarbejde op at stå med Silkeborg Kajakklub og Roklubben om drift af Søsportens Hus. Vi har fik uddannet instruktører i DSRF (Dansk Surf og Rafting Forbund). Mange ressource blev brugt på at lave kursusprogrammet til frigivelseskursus. Vi uddannede egen instruktører og fik de første medlemmer igennem frigivesesforløbet i efteråret.

Årets største udfordring viste sig fra en uventet side: algekrigen. Det viste sig, at det ikke var sundhedsfarligt at surfe. Hvis man fik en tur i søen krævede det blot et hurtigt bad bagefter.

I august og september afholdt vi ”åben hus” sammen med Kajak. Vi fik mange nye medlemmer til ventelisten. Tak til alle jer der bidrog – det kan ses på regnskabet en indtægt på 5.700 kr.

Det største i året var alle de gode klubaftner.

Tak til alle vores sponsorer. Uden jer var vi ikke nået så lang. Tak til Spar Nord Fonden 30.000 kr., Foreningspuljen 25.000 kr., Surf og Ski i Horsens – 2 boards og 2 våddragter mv., KP Entreprenør og brolægning v. Henrik Træholt – 2 boards, Morten Jensen – tømrer arbejde, Joan og Ole Petersen – veste.

Vi har i året afholdt en konkurrence om navn til bygningen, hvor vi opbevarer vores grej. Vindernavnet er: GREJBOXEN og forslagsstiller Lone, der får en flaske i gevinst.

Tak til de mange frivillige. Arbejdsgruppen, der har lagt mange timer i at få klubben til at komme godt fra land. Mange har givet en tørn med, når der skulle gives prøvetimer og laves praktiske prøver. Tak til alle – ingen nævnt ingen glemt.

2019 er i gang og det bliver også begivenhedsrigt:

Vi startede i går, søndag den 24. marts, med den første af 3 søndage, hvor vi har på Silkeborg Højskole får i alt ca. 60 personer igennem den teoretiske del af frigivelsesforløbet samt svømmeprøven.

De skal fra 1. maj sammen med 20 fra sidste år igennem den praktiske del på søen.

Standerhejsning er planlagt til den 30. april.

Charlotte vil også i år tilbyde yoga på SUP og det annonceres på facebook.

Forbundet SUP Tour #2 i årets serie af 5 løb bliver afholdt hos os lørdag den 11. maj. Vi håber, at mange vil deltage.

Vi håber, at vi i 2019 kan etablere flere udvalg, så vi bliver flere hænder til at løfte i flok.

  • Ansvarlig for Grejboxen. Der skal måske ske yderligere tilpasning.
  • Ansvarlige for diverse turer og tirsdags træning. Tirsdags kage? Eller fællesspisning en gang om måneden?
  • Ansvarlig for sikkerhed på søen.
  • Ansvarlig for kurser for medlemmer

Personligt er mit ønske, at vil blive både flere surfere og SUP-ere på søen.

3 – Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse. 

Christian Hede gennemgik regnskabet.

Årets resultat et overskud på 11.510 kr. Et flot overskud, når der samtidig er investeret for 102.605 kr. i nyt grej. Flot med donationer på i alt 82.000 kr.

Egenkapitalen udgør ultimo 2018 kr. 35.473 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4 – Fastsættelse af kontingent. 

Uændret


5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

6 – Valg af formand. 
Peter Kjærulf genopstiller og blev genvalgt.

 

7 – Valg af kasserer. 
Christian Hede genopstiller og blev valgt.

 

 

8 – Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Martin Beck og Anne Lisbeth Leonhard Jensen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen

John Heiberg Andersen genopstiller.

Jesper Have Nielsen og Poul Østerby opstiller til bestyrelsen. Begge blev valgt.

 

 

9 – Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 
Anders Kristensen, Karsten Balslev og Merethe Have Nielsen blev valgt.

 

10 – Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 
Freddy Jensen og Poul Olling valg som revisorer og Anne Lisbeth Leonhard Jensen som revisor suppleant.

 

11 – Eventuelt. 

 

Standerhejsning den 30. april. Nærmere følger på hjemmeside og facebook.

Lillian reklamerede for vinterbadning. Ønsker beklædning på badestigen, da den er meget glat.

Anne Lisbeth orienterede kort om ansøgninger til fonde med ønsket om, at vi i 2019 kan anskaffe Megaboards og boards til børn. Vi har forhåbentlig en ungdomsafdeling i løbet af et par år, hvor der er klubaften for de ældste børn og familiedage for de yngste medlemmer og deres forældre.

Et par af fondsansøgningerne fra sidste år giver pote i år. Vi får 20 svømmeveste fra Tryg Fonden og en hjertestarter. Hjertestarteren bliver opsat medio april.

Lene Andersen reklamerede for Stafet for Livet den 15.-16. juni. Et arrangement, hvor der samles ind til kæftens bekæmpelse. Lene og Karsten håber, at vi kan stille med et hold.

Peter oplyste, at Søsportens Hus ikke kan lejes af private. Kontakt bestyrelsen, hvis et firma er interesseret i et ”sponsorarrangement”. Foreninger kan leje Søsportens Hus.

Silkeborg den 31.03.2019

Referent                                                           Dirigent

Anne Lisbeth Leonhard Jensen                            Poul Østerby